Obchodní podmínky

Velkoobchodní prodej min. hodnota objednávky 2 500 Kč. Prodej pouze podnikatelským subjektů nebo subjektům s platným IČ.

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím GEKKO Promotion s.r.o. Dražkovice 212, 533 33 Pardubice Ič. 27506002 a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.reklamnitextil.cz

1.2. Obchodní podmínky se vztahují jen na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Tento internetový obchod není určen pro spotřebitele.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

2.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně doručení objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím tohoto formuláře: Oznámení o odstoupení od smlouvy. Zrušit nelze objednávku ani obchodní případ, kde již bylo započato s výrobou potisku či výšivkou (aplikací).

2.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

2.5. Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK s příslušnou sazbou DPH dle platné legislativy ČR.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) složení hotovosti na účet (banka, česká pošta) b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího c) online platební kartou d) online bankovním převodem e) GO PAY peněženka f) Google pay

3.2. U zboží vyráběného přímo na přání zákazníka (zakázková výroba) je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohu ve výši min. 30-50% prodejní ceny předem. Tato záloha je nevratná.

3.3. Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který ovšem neslouží jako daňový doklad. Daňový doklad zasílá prodávající na písemné (emailem) či telefonické vyžádání kupujícího.

 

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Náklady na poštovné a balné nese prodávající dle způsobu, který je jednotný při objednání zboží.

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nesmí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

5.2. Odstoupení od smlouvy po dodaní zboží bez potisku, výšivky je možné se storno poplatkem 35/% z ceny vráceného zboží. Maximální doba pro vrácení je 14 dní od převzetí zboží. 

5.3 Zboží s potiskem nebo výšivkou se nedá vrátit. Přípustná je pouze reklamace.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.

6.2. Kupující je oprávněn vyžádat si zboží podle vzorku anebo s vlastním návrhem potisku či výšivky. Prodávající neodpovídá za chyby předloženého návrhu kupujícím. Kvalita potisku je dána způsobem zvolené technologie. Nevyžádá-li si kupující vzorek, je prodávající povinen odevzdat zboží v jakosti a provedení pro účel prodeje obvyklém.

6.3.Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

6.4. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po odevzdání věci a oznámit případnou vadu zboží písemně  prodávajícímu do 2 dnů od odevzdání zboží, jinak jeho právo z odpovědnosti za vady zanikne.

6.5. Smluvní strany sjednávají, že při vadě zboží má kupující pouze právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, nedohodnou-li se strany jinak. 

6.6. Smluvní strany sjednávají, že důvodem odstoupení od smlouvy není rozdílný barevný odstín. Barvy uvedené na e-shopu jsou pouze orientační. Nelze také odstoupit od smlouvy pokud rozměry uvedené ve velikostní tabulce a skutečně rozměry velikosti se liší o méně než 10%.

6.7. Prodávající není odpovědný za gramatické chyby pokud je kupující dodal na zaslaných podkladech pro tisk nebo výšivku. Stejně tak není prodávající odpovědny za výpadek písmen, slov, vět nebo obrazců pokud je tak kupující zaslal.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytovány třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

7.2. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2019

 

Zpět do obchodu